În cadrul proiectului „“Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova” , finanţat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei.

 Centrul PAS vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii/produse:

 

Denumirea

Cantitatea

1

Tuberculoza la adulți , pliant, rom.

2000

2

Tuberculoza la copii, poster, rom.

1000

3

Tuberculoza la copii , pliant, rom.

2000

4

Tusiti corect, poster, rom,

1000

5

Tusiti corect, pliant, rom.

2000

6

Tuberculoza: intrebari si raspunsuri, brosura, rom./rus.

2000

7

Mituri desprt tuberculoza, brosura, rom.

2000

8

Mituri desprt tuberculoza, brosura, rus.

1000

9

Ghid pentru bolnavi cu TB, brosura, rom./rus.

2000

10

Simptomele TB, flyer

5000

11

Simptomele tuberculozei, calendar-poster-2018, rom.

2000

12

Simptomele tuberculozei, calendar-poster-2018, rus.

2000

13

Calendar-buzunar „Simptomele tuberculozei”, rom.

5000

14

Calendar-buzunar „Simptomele tuberculozei”, rus.

2000

15

Сalendar de perete-2018  „Sănătatea ta în mâinile tale”, rom.

2000

16

Сalendar de perete-2018  „Твое здоровье – в твоих руках”, rus.

1000

17

Calendar de masa-2018  „Sănătatea ta în mâinile tale ”, rom.

2000

18

Calendar de masa-2018  „Твое здоровье – в твоих руках”, rus.

1000

19

Tuberculoza la copii, brosura, rom./rus.

2000

20

Simptomele TB pentru migranti, flyer

5000

21

Tuberculoza: informative pentru migrant, pliant, rom.

2000

22

TB nu este sentinta, pliant, rom./rus.

1000

23

Cum este transmisă tuberculoza, poster, rom.

1000

23

Cum este transmisă tuberculoza, poster, rus.

1000

25

Cum este transmisă tuberculoza, pliant, rom./rus.

2000

Informația privind termenii și condițiile de livrare cât și specificațiile tehnice este anexată

 Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

 Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 3 este: 12 octombrie 2018, 18 00 ora locală. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

 Se acceptă oferte prin poştă, E-mail, fax sau aduse direct la Centrul PAS.

 Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor).

Furnizorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei (GFATM).

 Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

 Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

 Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

 PREŢUL. Preţul în lei Moldovenești (MDL) calculat la cota 0 TVA trebuie să includă şi preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1.

EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

 ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

 VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43 ext. 111

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

 

Ataşamente

Termeni şi Condiţii de Livrare.doc