Termeni generali și condiții de utilizare

I. CADRUL GENERAL

1.1 Acest document stabilește Termenii generali și condițiile de utilizare în care puteți utiliza portalul www.i-san.md. Accesul și utilizarea portalului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos.

1.2 Prin accesarea și/sau utilizarea portalului www.i-san.md, inclusiv a conținutului acestuia și a serviciilor, indiferent de modalitatea de accesare (directă și personală, indirectă sau automatizată, intenționată sau accidentală, etc.) se ACCEPTĂ ÎN MOD IREVOCABIL, AUTOMAT, FĂRĂ REȚINERI, FĂRĂ CONDIȚIONĂRI ȘI FĂRĂ REZERVETOATE CONDIŢIILE mai jos precizate, precum și orice limitări, măsuri de protecție, restricții, condiționări de acces și reguli stabilite în mod unilateral de către Administrator. Neacceptarea acestora atrage după sine lipsa acceptului Administratorului portalului de a fi exploatat acest portal.

1.2 Accesând și utilizând portalul www.i-san.md, acceptați, fără limitări sau calificări, și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră sunt înlocuite prin prevederile Termenilor generali și condițiilor de utilizare. Neacceptarea oricărei reguli stabilite de Administratorul portalului va atrage în mod automat obligația persoanei în cauză de a înceta imediat orice tip de exploatare a portalului și/sau a serviciilor acestuia.

1.3 Fără vreo notificare a utilizatorilor, sau orice alt tip de formalitate, prealabilă sau ulterioară, Administratorul are dreptul de a aduce în mod unilateral modificări și completări oricăreia dintre condițiile ce reglementează accesul la conținutul portalului sau exploatarea serviciilor acestuia, respectivele modificări fiind de aplicare imediată și guvernând inclusiv relația dintre utilizatori și abonații deja existenți și Administratorul portalului. În acest sens nu mai este necesar vreun accept expres sau explicit din partea persoanelor ce sunt deja înregistrați ca utilizatori sau vizitatori ai portalului. Noile reglementări sunt de aplicabilitate generală și acceptate integral prin simpla accesare a portalului și/sau a serviciilor acestuia. Totodată, Administratorul poate limita accesul la anumite facilități/frame-uri din portal, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări și fără vreo răspundere.

1.4 Modalitățile de prezentare, conținutul și serviciile portalului www.i-san.md sunt oferite în scop informațional și/sau comercial, și nu vor putea fi exploatate în alte scopuri decât cele permise în mod expres, în scris și în prealabil de către Administratorul portalului.

1.5 Regulile stabilite de Administratorul portalului sunt aplicabile tuturor vizitatorilor, inclusiv celor care dețin cont de utilizare și pot efectua anumite tipuri de operațiuni cu privire la materiale sub autoritatea acestor reguli.

1.6 Pentru orice link-uri către alte web-site-uri, indiferent dacă aceste link-uri sunt introduse sau precizate de Administratorul portalului sau de terți, și care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Administratorului acestui portal, Administratorul confirmă că nu deține controlul și, ca efect, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la niciun aspect, detaliu, conținut ori serviciu accesibil sau caracteristici a respectivelor web site-uri.

1.7 Pentru evitarea oricăror neclarități, Administratorul portalului www.i-san.md recomandă citirea cu atenție a tuturor prevederilor de mai jos, respectiv a tuturor termenilor şi condiţiilor de accesare, exploatare și utilizare a acestui portal și a serviciilor oferite.

1.8 Prin accesarea și/sau utilizarea portalului www.i-san.md, fiecare vizitator confirmă că este în vârsta de peste 18 ani sau că este asistat, în orice operațiune ce implică site-ul, de cel puțin un părinte sau tutore legal nedecăzuți din drepturi și cu capacitate deplină de exercițiu și că înțelege pe deplin condiţiile mai sus precizate angajându-se să le respecte întocmai. Utilizarea site-ului de către persoane în vârstă de sub 18 ani și/sau de către persoane incapabile de drept neasistate de cel puțin un părinte sau tutore legal nedecăzuți din drepturi și cu capacitate deplină de exercițiu ESTE INTERZISĂ.

1.9 Aceste reglementări au fost elaborate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și reprezintă în sine o solicitare de autorizare a drepturilor de utilizare în calitate de utilizator autorizat (consumator de servicii de sănătate) al sistemului informaţional iSaN.

1.10 Acest contract se aplică portalului www.i-san.md, conținutului și serviciilor acestuia.

II. INFORMATIE DESPRE PORTALUL www.i-san.md

2.1 Portalul www.i-san.md este parte a platformei on-line de sănătate www.e-sanatate.md proprietate a PAS INTEGRATOR SRL.

2.2 Dreptul de administrare a portalului www.i-san.md și a conținutului acestuia este deținut de către PAS INTEGRATOR SRL, înregistrată ca operator de date cu caracter personal de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sub numărul 0000062-001, numită pe parcursul acestor Termeni generali și condițiilor de utilizare Administrator.

2.3 Portalul www.i-san.md reprezintă Dosarul Electronic de Sănătate (DES) pentru evidența și administrarea informațiilor de sănătate, precum și asigură transmiterea de informații și comunicarea cu medici și instituțiile medicale și farmaceutice.

III. MARCA, DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALA

3.1 Marca portalului www.i-san.md este iSaN, care reprezintă marca înregistrată a PAS INTEGRATOR SRL. Este interzisă utilizarea acesteia în orice mod, fără un acord scris din partea PAS INTEGRATOR SRL.

3.2 Site-ul și tot ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare bazele de date accesibile prin intermediul sau, toate textele și imaginile – Conținut – sunt în proprietatea și sub dreptul de autor al portalului www.i-san.md, și sunt protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Sunt interzise copierea, stocarea, modificarea ori transferul cu orice titlu, în parte ori întreg site-ul și/sau Conținutul. Exploatarea este liberă, sub condiția non-comercialității și respectării termenilor stabiliți de către Administrator.

3.3 Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, generarea de bunuri sau servicii derivate, precum și orice modalitate de exploatare a Conținutului portalului www.i-san.md, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și non-comercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale materialelor respective.

3.4 Este interzisă orice utilizare a Conținutului portalului www.i-san.md în alte scopuri decât cele prevăzute expres de Administrator.

IV. ACCES

4.1 Accesul la conținutul on-line al portalului www.i-san.md este liber.

4.2 Scopul permis pentru utilizarea site-ului este accesul și utilizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât aceasta nu este permisă. Prin termenul vizitator al portalului se înțelege orice persoana fizică sau juridica care va accesa site-ul. Prin termenul utilizator înregistrat al site-ului se înțelege persoana fizică care creează cont de utilizator.

4.3 Pentru accesarea serviciilor oferite de portalul www.i-san.md este necesar crearea contului de utilizator (înregistrarea), ce presupune oferirea unor informații, conform instrucțiunilor precizate pe web site.

4.4 Înregistrarea se face prin intermediul directoriului prin specificarea login-ului (nume utilizator) și parolei, care vor continua să fie utilizate pentru autentificare, indicând o adresă de e-mail validă, pe care va fi remisă o informaţie codificată. Utilizatorul prin intermediul adresei de e-mail va confirma repetat identitatea sa şi va valida crearea contului de utilizator. Sistemul informațional iSaN nu suportă procesul automatizat de înregistrare, inclusiv cu folosirea parolelor salvate.

4.5 Parola de acces trebuie să aibă o mărime de minimum 8 simboluri, dintre care 2 caractere numerice, care nu sunt legate de informaţia cu caracter personal a utilizatorului, nu conţin simboluri identice consecutive şi nu sunt compuse integral din grupuri de cifre sau litere. Sistemul informațional iSaN oferă posibilitățile tehnice de modificare a parolelor de către utilizator, intervalul de timp recomandat fiind la fiecare 3 luni.

4.6 Prin înregistrare, utilizatorul în mod explicit și fără echivoc confirmă că a citit și este de acord cu prezenţii Termeni generali și condiții de utilizare.

4.7 La înregistrare utilizatorul trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate în formularul de înregistrare.

4.8 Dreptul de înregistrare şi acces la sistemul informaţional iSaN este acordat doar persoanelor care au furnizat şi confirmat informația din formularul de înregistrare şi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) dețin cetățenia Republicii Moldova;

b) au domiciliu sau drept de reşedinţă în Republica Moldova;

c) dispune de capacitate de exerciţiu deplină în condiţiile Codului civil al Republicii Moldova.

4.9 Înregistrarea și crearea contului de utilizator iSaN este interpretat în calitate de consimţământ acordat Administratorului portalului iSaN de a prelucra aceste informaţii şi date cu caracter personal.

4.10 În cazul în care verificarea informaţiilor furnizate de către utilizator sunt false sau în eroare, Administratorul este în drept să refuze acordarea drepturilor depline de utilizator, precum şi la discreţia sa, să şteargă informaţiile, ce vizează utilizatorul, introduse până la validare în sistem, sau, după caz limitează drepturile de acces doar la informaţiile publice prelucrate prin intermediul portalului www.i-san.md.

4.11 Odată înregistrați, utilizatorii au dreptul de a utiliza toate modulele sistemului informaţional iSaN.

4.12 Dreptul de acces la profilul altui utilizator autorizat (medic, instituție medicală sau farmaceutică) care prezintă informaţii cu statut de informaţii cu accesibilitate limitată sunt acordate de persoana vizată care stabilește de sine stătător şi administrează personal aceste drepturi, conform intimei sale convingeri şi la propria discreţie.

4.13 Pentru validarea dreptului de acces la profilul unui alt utilizator autorizat (medic, instituție medicală sau farmaceutică) și realizarea comunicării și transmiterii de informațiise oferă obligatoriu consimţământul utilizatorului autorizat iSaN, care conţine exhaustiv

categoriile de informaţii conţinute în Dosarul Electronic de Sănătate pentru care este autorizat acest drept.

4.14 Fiecare titular de cont va păstra secretă parola contului, precum și orice alte detalii a căror furnizare ar putea face posibilă exploatarea de către terți a respectivului cont sau a conținutului acestuia. Pentru utilizarea neautorizata a contului, utilizatorul este singura persoana responsabilă de daunele create Administratorului sau terților.

4.15 În cazul în care securitatea contului este compromisă sau contul este utilizat

neautorizat de către altcineva, titularul contului va trebui sa notifice imediat aceste

aspecte Administratorului la adresa de e-mail admin@e-sanatate.md sau la nr. de telefon

022212006.

4.16 Administratorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a suspenda, temporar

sau permanent, parțial sau în totalitate, conținutul sau serviciile puse la dispoziția

vizitatorilor sau utilizatorilor înregistrați, cu sau fără o notificare prealabilă. De asemenea,

Administratorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau

la întregul conținut. Administratorul nu este răspunzător față de vizitatori, utilizatori înregistrați sau orice altă persoană terță pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea conținutului sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

4.17 Administratorul portalului poate determina numărul total de utilizatori ai portalului reieşind din capacităţile tehnice ale acestuia.

4.18 Administratorul își rezervă dreptul de a schimba în orice moment conținutul și condițiile de utilizare a site-ului. Noile condiții devin valabile in momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

V. UTILIZAREA SERVICIILOR

5.1 Serviciile furnizate de portalul www.i-san.md sunt reprezentate de Dosarul Electronic de Sănătate pentru evidența și administrarea informațiilor de sănătate, precum și transmiterea de informații și comunicarea cu medici și instituțiile medicale și farmaceutice. Sistemul informaţional iSaN este un serviciu web ce permite pacienţilor/consumatorilor de servicii de sănătate să îşi colecteze şi organizeze toate informaţiile de sănătate personale, provenite de la unul sau mai mulţi prestatori de servicii de sănătate, într-un dosar electronic personal de sănătate unic. De asemenea, iSaN facilitează comunicarea și transferul, rapid şi securizat, de informaţii de sănătate între consumator și prestator de servicii de sănătate.

5.2 Utilizarea serviciilor iSaN poate fi efectuată doar în strictă concordanţă cu prezenţii Termeni generali și condiții de utilizare și autorizarea pentru utilizarea portalului www.i-san.md.

5.3 Furnizarea și utilizarea serviciilor oferite de portalul www.i-san.md sunt reglementate de prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţii, Legii nr. 241 din 15.11.2007 privind comunicațiile electronice, Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Legii nr. 263 –XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului și alte acte legislative şi normative în vigoare. Furnizarea și utilizarea serviciilor este permisă doar în limitele stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova pentru utilizarea portalului www.i-san.md în condiţiile descrise.

5.4 Autorizarea pentru utilizarea portalului www.i-san.md reprezintă în sine o procedură prin care utilizatorul de fiecare dată când accesează această resursă informaţională se identifică cu login-ul și parola alese de utilizator în momentul înregistrării pe portal. Numai după ce utilizatorul s-a autorizat cu succes are acces la serviciile oferite. Numele de utilizator și parola sunt considerate informații suficiente pentru accesul utilizatorului. Dacă nu este dovedit contrariul, orice operaţiune efectuată cu utilizarea login-ului și parolei sunt considerate efectuate de utilizator.

5.5 Conţinutul informaţiilor plasate prin intermediul sistemului informațional iSaN este determinat de utilizator.

5.6 Serviciile iSaN pot fi utilizate doar în scopuri necomerciale personale, sub rezerva neadmiterii încălcărilor drepturilor legale ale terților şi responsabilitatea personală a utilizatorului.

5.7 Administratorul nu poartă răspundere pentru conţinutul informaţiilor plasate, aceasta revenind în exclusivitate utilizatorilor.

5.8 Utilizatorii poartă obligaţia de a se asigura că utilizarea serviciilor iSaN nu prejudiciază drepturile altor persoane, precum şi că aceste activităţi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.

VI. RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

6.1 Utilizatorul poate utiliza serviciile portalului www.i-san.md numai în limita drepturilor acordate de Administrator şi/sau de alt utilizator al portalului precum şi în conformitate prezenţii Termeni generali și condiții de utilizare.

6.2 Utilizatorul are dreptul de a utiliza serviciile portalului www.i-san.md în conformitate cu următoarele reglementări şi restricții :

a) toate informațiile postate de către utilizatori trebuie să fie în corespundere cu destinația portalului;

b) este interzisă copierea, stocarea și diseminarea sau în orice alt mod publicarea informaţiilor postate prin intermediul portalului www.i-san.md, precum și oferirea accesului la aceste informații unor terți care nu sunt utilizatori înregistraţi în modul stabilit ai portalului www.i-san.md;

c) este interzisă crearea mai mult de un cont pentru un utilizator pe portalul www.i-san.md. În cazul stabilirii a două sau mai multe conturi de utilizator, Administratorul poate la discreţia sa, să lase valid un singur cont, care a fost creat primul, validitatea celorlalte conturi se suspendă până la clarificarea circumstanțelor, cu blocarea ulterioară definitivă.

d) este interzisă încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, al Republicii Moldova sau străin, relații contractuale sau de încredere;

e) este interzisă publicarea de materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator înregistrat, persoana fizică sau juridică;

f) este interzisă publicarea de materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

g) este interzisă încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod orice tip de publicitate și materiale promoționale;

h) este interzis transferul drepturilor de utilizare a contului către terți.

6.3 Utilizatorul este responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea.

6.4 În cazul dezacordului utilizatorului cu prevederile statuate de Termeni generali și condiții de utilizare a portalului www.i-san.md, sau, după caz cu modificările acestora, utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea serviciilor, cu informarea neîntârziată a Administratorului despre acest fapt. Utilizarea în continuare a portalului www.i-san.md reprezintă acord tacit la continuarea relaţiilor.

6.5 Utilizatorul se obligă să asigure confidențialitatea informaţiilor care i-au devenit cunoscute în rezultatul contactului cu alţi utilizatori ai portalului.

VII. RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORULUI

7.1 Administratorul acționează ca un factor pasiv în utilizarea serviciilor portalului www.i-san.md de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans informațiile postate de către utilizatori. Dacă i se solicită de către un utilizator, Administratorul poate investiga și verifica afirmațiile și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepărtate. Administratorul își poate asuma acțiuni sau măsuri în privința utilizatorului sau împotriva informațiilor înregistrate de către acesta.

7.2 Administratorul nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor postate de către utilizatori sau nu girează vreo poziție exprimată de către utilizatori.

7.3 Administratorul determină conținutul şi structura portalului, precum și serviciile furnizate utilizatorilor.

7.4 Administratorul este în drept să prelucreze datele cu caracter personal ce vizează utilizatorii în limitele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova și Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru asigurarea funcționării performante a portalului www.i-san.md.

7.5 Administratorul este în drept să restricționeze sau să interzică utilizarea portalului, în caz de încălcare de către utilizator a prevederilor statuate de Termeni generali și condiții de utilizare a portalului www.i-san.md și/sau a legislaţiei Republicii Moldova.

7.6 Administratorul se obligă, în cazul transmiterii de către utilizator a datelor personale ce îl vizează, să asigure legalitatea operaţiunilor de prelucrare de către terţi, în special să monitorizeze caracterul licit al utilizării acestor date.

7.7 Administratorul va întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura accesul utilizatorului la servicii în cele mai bune condiții tehnice posibile, în conformitate cu autorizațiile și licențele sale. Calitatea și disponibilitatea serviciilor pot fi afectate de factori ce nu depind de Administrator, precum rețelele și/sau sistemele de telecomunicații ale operatorilor de comunicații electronice.

7.8 Administratorul răspunde exclusiv pentru serviciile sale și, prin urmare, nu răspunde pentru serviciile oferite de terțe părți, care fac uz, în orice formă, de serviciile sale. Pentru evitarea oricărui dubiu, Administratorul nu răspunde pentru prejudiciile, de orice natură, suferite de utilizator în legătură cu serviciile terților.

7.9 Administratorul își rezervă dreptul de a limita accesul utilizatorului la servicii ca o consecință a utilizării neadecvate a acestora, a fraudei sau în alte cazuri justificate.

7.10 Administratorul poate restricționa sau suspenda temporar furnizarea serviciilor, dacă aceasta este absolut necesar pentru efectuarea lucrărilor de întreținere/modificare ce vor fi programate astfel încât să cauzeze cat mai puțin disconfort utilizatorilor.

7.11 Administratorul nu răspunde față de utilizator și/sau față de terțe părți pentru niciun fel de daune directe sau indirecte.

7.12 În cazul intervenirii unor incidente, amenințări și vulnerabilități privind securitatea sau integritatea portalului www.i-san.md sau a platformei on-line de sănătate www.esanatate.md, Administratorul va întreprinde toate măsurile pentru a proteja sau diminua prelucrarea ilicită a informațiilor confidențiale transmise prin intermediul serviciilor.

VIII. SECURITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

8.1 Administratorul portalului www.i-san.md adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale vizitatorilor și utilizatorilor. Informaţiile sunt protejate atât offline, cât şi online.

8.2 Toate informațiile despre vizitatori și utilizatori sunt confidențiale. Doar angajații a căror activitate specifică implică lucrul cu informații personale au acces la date.

8.3 Confidențialitatea și securitatea informațiilor colectate și stocate reprezintă o prioritate pentru Administrator.

8.4 În momentul recepționării informațiilor transmise de Dvs., garantăm întreprinderea tuturor eforturilor pentru a asigura securitatea acestora în infrastructura deținută sau închiriată, conform standardelor de securitate impuse de cadrul normativ în vigoare.

8.5 Portalul www.i-san.md nu oferă informația colectată și stocată unor terți fără consimțământul Dvs. expres și prealabil. Orice statistică privind traficul vizitatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă despre niciun vizitator/utilizator individual. În același timp, Administratorul poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor Administratorului.

8.6 Atunci când accesați portalul www.i-san.md și sunteți rugat să ne furnizați informații cu caracter personal, veți furniza aceste informații doar portalurilor componente a platformei www.e-sanatate.md, cu excepția cazului când serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu. De fiecare dată când un serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site care nu este parte componenta a platformei www.esanatate.md, veți fi informat asupra acestui lucru, menținându-vă dreptul de a nu permite transferul datelor prin neutilizarea respectivelor servicii. În condițiile partajării datelor, este necesar să aveți cunoștința de cauză că furnizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. Portalul www.i-san.md nu are nici un fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.

8.7 Orice alte aspecte privind securitatea serviciilor portalului www.i-san.md, precum și asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal sunt reglementate de Politica de Securitate.

8.8 Portalul www.i-san.md colectează informații de la vizitatori/utilizatori în două modalități – direct de la utilizator și din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-urile componente ale platformei www.e-sanatate.md.

8.9 Informația din raportul de trafic al serverului este acumulată, prin utilizarea serviciilor externe de analiză a traficului, în momentul vizitării portalului www.i-san.md și a altor site-uri a platformei www.e-sanatate.md. Portalul www.i-san.md înregistrează aceste informații pentru o perioadă de timp determinată. Administratorul folosește aceste date doar în scopul de a analiza tendințe, a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor și a colecta informații demografice pentru uzul intern. Datele de trafic nu sunt utilizate pentru identificarea persoanelor deținătoare ale adreselor IP.

IX. DREPTURILE UTILIZATORILOR

9.1 Conform Legii nr. nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de dreptul la informarea subiectului datelor cu caracter personal, de acces la datele cu caracter personal, de intervenție asupra datelor cu caracter personal, de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar să adresați o solicitare în acest sens Administratorului.

X. PUBLICITATEA ȘI CONTINUTUL FURNIZAT DE ALTE PĂRȚI

10.1 Anumite părți ale conținutului portalului www.i-san.md pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care Administratorul are relații contractuale în acest sens. În interiorul conținutului portalului www.i-san.md pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Administratorul nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, portalul www.i-san.md nu este responsabil de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

XI. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

11.1 Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul vizitatorului/utilizatorului. Administratorul sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea portalului www.i-san.md nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. În același sens, vizitatorii/utilizatorii confirmă și renunţă la orice despăgubiri pe care le-ar putea pretinde de la Administrator. Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună asupra bunurilor în urma accesării sau utilizării acestui site.

XII. MODIFICAREA TERMENILOR GENERALI ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

12.1 Administratorul este în drept, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni generali și condiții de utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului în mod periodic pentru a lua la cunoștință Termenii generali și condițiile de utilizare actualizați.

12.2 Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe portalul www.i-san.md.

12.3 Accesul pe portalul www.i-san.md, în contul de utilizator și utilizarea serviciilor portalului după momentul notificării sau al afișării Termenilor generali și condițiilor de utilizare actualizați implică faptul acceptării noilor termeni.

XII. LEGISLAȚIE APLICABILĂ

13.1 Drepturile și obligațiile părților, impuse de Termenii generali și condițiile de utilizare, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Orice litigiu care are ca obiect aceasta convenție va fi adus spre soluționare prin metode alternative de soluționare a litigiilor, iar în condițiile în care părțile nu ajung la un acord, competența va reveni instanțelor.